Biuro Obsługi Klienta:
Poniedziałek - Sobota:
11:00 - 16:00

e-mail: biuro@napieszo.pl
Tel.: 95 720 61 58
Menu

Kategorie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy NaPieszo działający pod adresem www.napieszo.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, sprzętu sportowego oraz sprzętu turystycznego.

Właścicielem sklepu jest "Tempo" Dorota Michalska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Nr REGON 210298273, NIP 599-101-89-65.

2. Sklep internetowy NaPieszo prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
"Tempo" Dorota Michalska
ul. Sikorskiego 111
66-400 Gorzów Wielkopolski

Konto bankowe Sprzedawcy:
mBank: 95 1140 2017 0000 4802 0271 0960
SWIFT banku: BREXPLPWMBK

3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej biuro@napieszo.pl lub na numer telefonu 95 720 61 58. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 16:00.

4.Udostępniamy naszym klientom następujące sposoby płatności:

- Tradycyjnym przelewem bankowym.
- Płatność on-line – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl

5a. Reklamacje prosimy w miarę możliwości składać przez formularz dostępny w zakładce Gwarancje i reklamacje. W przypadku napotkania trudności lub w innych sytuacjach, z działem reklamacji można kontaktować się bezpośrednio pisząc na adres e-mail biuro@napieszo.pl.

5b. Zwroty i wymiany prosimy w miarę możliwości składać przez formularz dostępny w zakładce Zwrot i wymiana. W przypadku napotkania trudności lub w innych sytuacjach, z działem zwrotów można kontaktować się bezpośrednio pisząc na adres e-mail biuro@napieszo.pl.

6. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

- Sprzedawca - "Tempo" Dorota Michalska,
- Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.napieszo.pl,
- Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
- Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
- Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
- Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
- Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
- Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- Regulamin - niniejszy regulamin

 

II. OFERTA

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora, i umożliwienia wycofania Zamówienia. Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

4. Część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

5. Niektóre produkty z oferty Sklepu (m.in. miecze dekoracyjne, noże) są uznawane jako broń biała zgodnie z art. 4 ust.1 pkt a ustawy o broni i amunicji (Dz.U.2012, poz. 576), co wyklucza je ze sprzedaży osobom w wieku poniżej 18 lat. Zamawiając jeden z tych produktów, Klient oświadcza iż jest osobą pełnoletnią oraz bierze na siebie odpowiedzialność związaną z ich użytkowaniem. Informacja o braku możliwości sprzedaży osobom niepełnoletnim jest widoczna w opisie każdego produktu, którego dotyczy.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
a) poprzez stronę internetową Sklepu
b) wysyłając e-mail na adres biuro@napieszo.pl

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.1. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
- imienia i nazwiska odbiorcy
- dokładnego adresu dostawy
- numeru telefonu kontaktowego
- adresu e-mail zamawiającego

4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w formularzu Zamówienia.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d) włączona obsługa języka JavaScript,
e) włączona obsługa plików Cookies
f) aktywne konto e-mail.

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
- podanie danych wymienionych w pkt 3 lub logowanie
- wybór formy dostawy
- wybór formy płatności
- zatwierdzenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy

9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
- przedmiot zamówienia,
- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
- całkowity koszt dostawy
- wybraną formę płatności
- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia
- dane kontaktowe zamawiającego
- dane adresowe odbiorcy Towaru

10. Po kliknięciu na przycisk „złóż zamówienie” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia, zawierający także informację o ewentualnych limitach ilościowych Towarów, zatytułowany www.napieszo.pl – Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr…” wraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link Sklepu.

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT), z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 16 niniejszego regulaminu.

15. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

16. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

1. Odstąpienie od umowy

1.1. Na mocy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenckich klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru, dostępnego w zakładce Zwrot i wymiana. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym pkt 1.1., Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie papierowej wraz z Towarem oraz dokumentami zakupu.

1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres biuro@napieszo.pl, lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w górze Regulaminu).

1.3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży (wraz z kosztami dostawy Towaru do Konsumenta, jeśli wybrał on najtańszą formę przesyłki) Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

1.4. Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów, ale nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2.2. Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją sprowadza się do wypełnienia w oknie przeglądarki, formularza reklamacyjnego, dostępnego w zakładce Gwarancje i reklamacje lub przez kontakt z telefoniczny. W następnej kolejności pracownik działu reklamacji stosownie do zaistniałej usterki i warunków gwarancji danego produktu, kontaktuje się z Klientem i - jeżeli sytuacja tego wymaga - prosi o odesłanie produktu wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, załączonym w formie PDF do wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie(dach), Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

3.1. Rękojmia nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności Towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu formy/trybu wysyłki – należy odesłać Towar na adres do zwrotów (podany w górze strony) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności.

3.3. Ponowna wysyłka następuje w czasie nie dłuższym niż czas realizacji Zamówienia podany na stronie z produktem, na który dokonywana jest wymiana.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela) Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana towaru

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i w przypadku Konsumentów upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1., istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

6. Uwagi końcowe

6.1. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego transport.

6.2. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo Polskie.

4. Korzystanie z serwisu www.napieszo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres „www.napieszo.pl/content/3-regulamin” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.